Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Μνημόσυνον Ιεροψαλτών Κωνστ/πόλεως.

Τελέσθηκε σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι της Κ/Πόλεως,μετά την Θεία Λειτουργία και το από ετών καθιερωθέν μνημόσυνο όλων των από αιώνων υπηρετησάντων εις τα αναλόγια οφικκιούχων ή μη αειμνήστων Ψαλτών τόσο του Πανσέπτου Πατρ. Ναού όσον και των άλλων ιερών ναών της Κων/πόλεως,που αποτελεί αναντιρρήτως την κοιτίδα της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
Της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ.κ Μάξιμος,επόπτης της περιφερείας Υψωμαθείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κων/Πόλεως,ο οποίος είναι και λίαν μουσικώτατος και φίλος των Ψαλτών.
Ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα του θρόνου όπου ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος απευθύνθηκε σε όλους τους παρευρεθέντες Ψάλτες.
Είναι ιδιαίτερα επαινετή η εν λόγω καθιερωθείσα ετήσια πρωτοβουλία της μητρός Εκκλησίας πού παντοιοτρόπως αποδεικνύει την τιμή που αποδίδει στους Ψάλτες και το ενδιαφέρον της γιά την διατήρηση και διαιώνιση της σωστής Ψαλτικής τέχνης.
Παραθέτουμε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον λόγο του Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου:
   "Ἀς ἐμπνευσθῶμεν ἀπό το λαμπρόν παράδειγμά των, ἀς μιμηθῶμεν τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τάς ἱεράς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας καί τήν αγάπην των πρός τήν ὑμνολογίαν τοῦ Θεοῦ καί νά κατασταθῶμεν μιμηταί τοῦ ἀδαμαντίνου ὑποδείγματος τό ὁποῖον διαχρονικῶς κατέλιπον.
          Τά χαρακτηρίζοντα τό περιώνυμον Πατριαρχικόν ὕφος τῆς ἱερᾶς τέχνης καί διακονίας τῆς ψαλτικῆς τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ σαφήνεια, ἡ μεγαλοπρεπής ἁπλότης καί διαύγεια, τό εὔρυθμον καί ἀπέριττον, ἡ σεμνότης καί ἡ ἀρετή τοῦ μέτρου, δέον νά ἀποτελοῦν τόν χρυσοῦν κανόνα καί τό πνευματικόν ἐγχειρίδιον εἰς τήν ἐνάσκησιν τῆς διακονίας μας ἀλλά καί νά διέπουν ὁλόκληρον τήν ὕπαρξίν μας.
          Ἐάν θέλωμεν νά τελοῦμεν πραγματικόν καί οὐσιαστικόν Μνημόσυνον διά τούς ἀειμνήστους ὑπηρέτας - μύστας τῆς ἱερᾶς ὑμνωδίας ἀς μήν ἀρκεσθῶμεν εἰς μίαν στεῖραν ἀνάμνησιν καί αὐτάρεσκον ἀνάμνησιν τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ἀς μᾶς διακατέχει ὁ σεβασμός τῶν παραδεδομένων, ἡ μετ᾽ εὐλαβείας καί πίστεως τήρησίς των, ἡ μετά περισσοῦ ζήλου διάσωσίς των ἀλλά καί ὁ συνεχής ἀγών διά τήν μεταλαμπάδευσιν εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς, χωρίς νά κρύπτωμεν τό τάλαντον ἀλλά νά τό πολλαπλασιάζομεν, ἵνα καρπόν πολύν δρέψωμεν καί εὐαρεστήσωμεν τῷ  Θεῷ."
Περισσότερα όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρεί σε δύο ιστοδιευθύνσεις
Παραθέτουμε και τους πατρικούς λόγους του Παναγιωτάτου:
Χαίρετε εν ειρήνη.
ΟΦΕΛΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου