Επικοινωνία: omilospetros@gmail.com


Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Δοξαστικό αίνων Κυρ.Βαϊων-ΠΕΤΡΟΥ (Δημ.Ζαγκανάς)

Δόξα και Νυν Ἦχος πλ. β'
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες αὐτῷ· Κύριε, ποῦ θέλεις, ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ Πάσχα; ὁ δὲ ἀπέστειλεν αὐτούς· Ἀπέλθετε εἰς τὴν ἀπέναντι κώμην, καὶ εὑρήσετε ἄνθρωπον, κεράμιον ὕδατος βαστάζοντα, ἀκολουθήσατε αὐτῷ, καὶ τῷ οἰκοδεσπότῃ εἴπατε· ὁ Διδάσκαλος λέγει· Πρὸς σὲ ποιῶ τὸ Πάσχα, μετὰ τῶν Μαθητῶν μου.

  -Αναρτούμε ηχητικά το ανωτέρω Δοξαστικό,στην μελοποίηση του Διδασκάλου Πέτρου.
  -Απλές γραμμές,με μεγαλοπρεπή απλότητα και πλήρης μουσική απόδοση των νοημάτων.
  -Το ερμηνεύει ενταύθα ο φίλος Πρωτοψάλτης και μέλος του Ομίλου μας κ.Δημ.Ζαγκανάς.
  -Θα ήταν παράλειψή μας να μην σχολιάσουμε την Πατριαρχική αύρα που αποπνέει η ερμηνεία του.Και είναι οφθαλμοφανής η επιρροή των Πατριαρχικών ακουσμάτων του Πρίγγου και του Διδασκάλου του Δημ.Παϊκόπουλου.Αλλά με δική του προσωπική προσέγγιση και σφραγίδα.
   -Επίσης τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα,επειδή προθυμοποιήθηκε στην αίτησή μας και το ηχογράφησε με απλά ηχητικά μέσα και μας το απέστειλε από το εξωτερικό.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου